Put Your Trust in Jesus!

Put Your Trust in Jesus! Karen Clark-Sheard sings the sermonic solo before Bishop Sheard Preaches!