A Turn-Around For Thomas!

Pastor E. Dewey Smith preaches A Turnaround For Thomas!

Preach Preacher!